Jaarverslag Dorpsbelangen Nieuw Roden 2016 – 2017

Jaarverslag Dorpsbelangen Nieuw Roden 2016-2017
Het bestuur bestond dit jaar uit:
• Piet Luursema voorzitter
• Bert Ensing penningmeester
• Evelien Hoogendoorn
• Sia Jager secretaris

Dorpsbelangen kan wederom terugzien op een goed en actief verenigingsjaar.

Veilig Verkeer
De contacten met de gemeente voor de inrichting van veiliger schoolroutes van Roderesch (via de Esweg) naar De Poolster begint ook zijn vruchten af te werpen. In een commissie bestaande uit 6 personen, ouders die vertegenwoordigers zijn van De Poolster en Dorpsbelangen Roderesch en Dorpsbelangen Nieuw Roden, is er in samenwerking met Arjan Hiemstra (Gemeente Noordenveld) een concept plan uitgewerkt die tot een veiliger fietsverkeer moet leiden wat tevens binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente valt. Ondertussen is er ook een bijeenkomst geweest in school De Poolster waar de omwonenden werden geïnformeerd over de plannen en ook nog suggesties aan konden dragen. Het plan was om eind dit jaar te starten met de Esweg, helaas kan de aannemer dit niet voor elkaar krijgen qua planning i.v.m. de weersomstandigheden. Start is nu voorjaar 2018. Wel wordt er reeds gestart met de kruising Esweg- Hoofdweg Roderesch.
Rotonde aan de Kastelenlaan
De werkzaamheden aan de nieuwe rotonde zijn nu gereed. E.e.a. geeft nog wel onrust in het verkeer. Het is bij de automobilist niet altijd duidelijk dat de fietser voorrang heeft. Uiteraard zijn wij wel blij dat de bus tot aan de Kastelenlaan blijft rijden.
Informatiebord
Het nieuwe informatiebord is ondertussen geplaatst bij het Dorpshuis. Ook staan er 2 mooie bankjes, zodat een ieder hier rustig kan gaan zitten om alles in ogenschouw te nemen. Voor koffie of thee dient men zelf te zorgen.
Mr. de Vriesschool en centrumlocatie
Ook dit jaar zijn er weer diverse gesprekken geweest met het College over de Mr. de Vriesschool en de Centrumlocatie. De Mr. de Vriesschool is ondanks toezeggingen van B&W aan de raad en aan Dorpsbelangen, dat gunning naar het beste plan/ontwerp zou gaan, en niet zozeer naar de hoogste bieder, toch verkocht aan de hoogste bieder(s). Dorpsbelangen vindt deze gang van zaken niet correct, wel mocht Dorpsbelangen later aanschuiven en de plannen laten uiteenzetten door de kopers. Deze kopers kiezen voor kleine woonunits (studio’s). Dorpsbelangen juicht dit niet toe en is bang voor veel verloop in de woningen omdat dit waarschijnlijk veel jeugd (voor een korte duur) aan zal spreken en niet zozeer ouderen. Wij kiezen voor een mix, jeugd en oud bij elkaar. Wij hebben ook met nadruk aangegeven graag voor de ouderen uit Nieuw Roden die nu in een (te) groot huis wonen, de gelegenheid te willen bieden om in eigen dorp kleiner en betaalbaar maar ook plezierig te blijven wonen. Op dit moment is het nog wachten op het aanpassen van de bestemmingsvergunning en daarna zullen de kopers met een concreet plan komen. Dorpsbelangen blijft de ontwikkelingen volgen en zal zodra er meer duidelijkheid is, hierover communiceren.
Er komt geen grote supermarkt in Nieuw Roden op de Centrumlocatie. Dorpsbelangen had een plan ingeleverd voor Wonen en winkels, maar Green Development wilde eerst nog zelf onderzoek doen. Er zijn nog steeds geen vorderingen. Over de invulling van de Centrumlocatie is, zolang er geen bouwactiviteiten zijn, door Dorpsbelangen aan B&W een voorstel gedaan om gezamenlijk het terrein te onderhouden, en indien mogelijk op een eenvoudige wijze publieksvriendelijk in te richten. Wij hebben meerdere malen aangedrongen bij de gemeente om verwaarlozing op het terrein tegen te gaan, maar contacten tussen de gemeente en Green Development hebben nog niet het beoogde resultaat opgeleverd. Misschien moeten wij wat wietplantjes poten zodat er wel sneller gemaaid gaat worden.
Wonen aan de Esweg
Er hebben zich een aantal kopers teruggetrokken, dit zou volgens v/d Sluis geen problemen geven vanwege een wachtlijst van gegadigden voor een kavel. Voor wat betreft de gemeente is er groen licht en kunnen ze starten. De straat waaraan de woningen staan, gaat Andries Turksemalaan heten. Ook het plaatsnaambordje aan de Esweg zal worden aangepast. Niet alleen Nieuw- Roden maar ook Nei- Roon komt er op het bord. Verder zullen alle borden worden voorzien van de juiste naam Nieuw – Roden dus met een – streepje ertussen.
Transformator
Dhr. Brandsma van Enexis heeft contact met Piet over de voortgang van de plaatsing van de transformator. E.e.a. loopt niet van een leien dakje. Zo bleek dat er niet goed gesondeerd was, wat dus weer vertraging geeft. Plus de communicatie vanuit Enexis naar de aanwonenden laat te wensen over. In het gesprek met wethouder Kosters hebben wij aangedrongen dat er voor de mensen waarvan de tuin grenst aan de trafo er een deugdelijke schutting wordt geplaatst. Dorpsbelangen blijft de ontwikkeling in de gaten houden.
Schouw
De jaarlijkse schouw is onlangs gehouden. Dorpsbelangen heeft opnieuw verschillende punten aangevoerd, zoals het groenonderhoud, het maaibeleid en het planten van nieuwe bomen. Het is natuurlijk jammer dat pas gepote bloembollen tijdens het maaien alweer een kopje kleiner worden gemaakt. Ons is geadviseerd om daar waar bloembollen zijn gepoot, een markering (bv bamboestokjes) neer te zetten. Het is voor de gemeente niet te doen om hun medewerkers hierover goed te instrueren. De bomen die aan de ereberglaan zijn gekapt, kunnen niet 1.2.3. worden vervangen. Deze zouden niet aanslaan omdat ze verdrongen worden door de bestaande grote bomen aan deze laan. Voor wat betreft de bomen aan de Beukenlaan, Berkenstraat, Esweg en Terheylsterweg, hier zal zorgvuldig naar worden gekeken. Voor nieuwe aanplant denkt men aan een carpinus (speciaal soort beuk).
Pompstraatje
Er is vanuit de gemeente een subsidie van 2000 euro beschikbaar gesteld voor een pomp aan het pompstraatje. We stuiten echter op het probleem dat de kosten van het boren erg hoog zijn en dat het boren op zich ook niet eenvoudig is. Op dit moment kijken we ook naar andere mogelijkheden. Bv. een pomp middels een waterleiding. Wij zullen u hierover blijven informeren.
Leefbaarheid in Nieuw Roden
Woonborg voert op dit moment gesprekken met de bewoners van de Burg. Bloemenstraat. (Burg. bloemenstraat vanaf de Clewitsstraat tot aan de Bremstraat). Gesproken wordt over renovatie of nieuwbouw. Merendeel van de huidige bewoners heeft voorkeur voor nieuwbouw. Wel zal de huurprijs stijgen. De voorkeur gaat uit naar levensloopbestendige woningen, een mix van gezin- en kleinere woningen.
Diverse activiteiten
• Opnieuw zijn er dit jaar door Rits Aalders en Anneke Ensing twee mooie fietstochten met opdrachten georganiseerd. De financiële opbrengst werd volgens traditie weer omgezet in bloembollen ter verfraaiing van het dorp. In de Eikenlaan is onlangs een straatveegochtend gehouden met de bewoners waarbij ook deze bloembollen zijn gepoot.
• De begraafplaats in Nieuw Roden wordt actief onderhouden door vrijwilligers en ziet er altijd keurig uit. Maar dit vergt veel inzet, vrijwilligers zijn daarom van harte welkom en kunnen zich bij Rits Aalders aanmelden.
• Het kerkhof uitbreiden voor natuur-begraven, is door de gemeente positief benaderd, echter de uitwerking hiervan vergt een langere tijd. Momenteel is de gemeente bezig met het bestemmingsplan, deze procedure verwacht men in de 1e helft van 2018 af te kunnen ronde. Na het vaststellen van het bestemmingsplan kan begonnen worden met voorbereidingen van natuur begraven.
• De activiteitencommissie van ons dorp heeft samen met een groot aantal vrijwilligers, het afgelopen jaar weer voor leuke activiteiten gezorgd. Naast de traditionele activiteiten zijn er ook nieuwe opgestart. Zo kan een ieder op de maandagavond kosteloos meewandelen. Start vanaf het Dorpshuis om 18.45 uur. Tevens zijn er sinds kort ook weer activiteiten voor de basisschoolkinderen. Naast een succesvolle kinderdisco is er ook een spooktocht georganiseerd. Verder staat er een filmavond in december op het programma.
• Dit jaar heeft Nieuw Roden voor het eerst deelgenomen aan de Landelijke Opschoondag. Deze wordt volgend jaar 24 maart gehouden. Wij hadden dit jaar redelijk wat vrijwilligers die mee hebben geholpen, maar er kunnen natuurlijk altijd meer bij.
• Visboer; vanaf 7 november staat er weer iedere dinsdag een viskraam in Nieuw Roden. Dankzij gezamenlijke inspanning van Poeisz supermarkten en Dorpsbelangen komt er weer een viskraam. Dit heeft veel inspanning gekost, maar het resultaat is daar.
• Dorpsbelangen zal zich blijven inspannen voor alle dorpsaangelegenheden die bijdragen tot een leefbaar Nieuw Roden. Ook het promoten van de fietsgemeente van Drenthe ondersteunen wij graag. Dit door aandacht te vragen bij de gemeente om te investeren in veilige maar ook recreatieve fiets- en wandelpaden zoals langs de Loop naar het Steenbergerveld.

 

Ook dit jaar zal Dorpsbelangen weer zorgen voor een sfeervolle Kerst verlichting in ons dorp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *