Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief – wat houdt ons bezig?

Op 10 september heeft het bestuur van Dorpsbelangen Nieuw-Roden vergaderd. Het bestuur bestaat uit Piet Luursema (voorzitter), Sia Jager (secretaris), Bert Ensing (penningmeester) en Evelien Hoogendoorn. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er in de vergadering is besproken.

 

Dringende oproep:

Wij zijn op zoek naar twee personen om ons bestuur te komen versterken.

Het voortbestaan van het bestuur staat op het spel.

Als u het leuk en belangrijk vindt om u in te zetten voor het woon- en leefplezier in ons dorp, kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden, of contact zoeken via de website (www.dorpsbelangen-nieuwroden.nl) of via Facebook.

 

Op de agenda:

  • 15 november: jaarvergadering. Alle leden zijn uitgenodigd.

Meester de Vriesschool;

De vergadering begint met een overleg tussen de drie kopers van de school, het bestuur en 11 omwonenden. De kopers hebben vier voorstellen bedacht voor het plaatsen van parkeerplaatsen op het terrein van de school. Wij bekijken deze aandachtig en besluiten dat optie 1 de beste is. Hierbij komen er twee parkeerplaatsen, links en rechts van het gebouw. Genoemd wordt dat de uitritten van de parkeerplaatsen zó gesitueerd wordt, dat de bewoners aan de overkant van de Dorpsstraat geen last krijgen van de koplampen die bij hun  naar binnen schijnen. Uiteindelijk kan iedereen zich hierin vinden. Verder zouden we graag willen dat er ondergrondse vuilcontainers komen. Het lijkt ons niet goed mogelijk dat elk appartement drie eigen afvalcontainers krijgt. Daar is gewoon niet genoeg ruimte voor.

Piet vraagt aan de nieuwe eigenaren of Dorpsbelangen de vlaggenmast mag hebben. Deze wordt dan geplaatst bij het dorpshuis. Dat vinden de eigenaren een goed idee. Verder pleit Piet ervoor dat het groenonderhoud rondom het complex goed wordt onderhouden. Zodat het terrein een mooi aanzicht wordt voor ons dorp. De eigenaren hopen dat er in november met bouwen gestart kan worden. De bouw zal ongeveer 1 ½ jaar duren. De aanwezigen zijn blij dat er (eindelijk) iets gaat gebeuren met het gebouw en hopen dat het mooi wordt.

Na dit overleg verlaten de omwonenden en de drie kopers de zaal en vergadert Dorpsbelangen Nieuw-Roden nog even verder.

Trafo aan de Esweg;

De Trafo staat nu stil. Er wordt nog meer beplanting rondom verwacht.

Activiteitencommissie;

De fietstocht was prima georganiseerd. Er deden ongeveer 65 mensen aan mee. Anneke Ensing en Rits Aalders hebben aangegeven te gaan stoppen met de organisatie. Zij zijn met een attentie bedankt voor hun jarenlange inzet.

Aanvulling bestuur;

Zoals bekend gaat Bert Ensing stoppen. Verschillende personen zijn door het bestuur in het afgelopen jaar benaderd om zitting te nemen in het bestuur, maar dit heeft nog geen bestuursleden opgeleverd. Het lijkt erop dat het bestuur met drie personen overblijft en dat vinden we te weinig om onze taak goed te kunnen volbrengen. Moeten we fuseren met een andere belangenvereniging? Of met het bestuur van het dorpshuis? Het voortbestaan van de vereniging staat op het spel.  Meer hierover zult u op de jaarvergadering horen.

Dorpspomp;

In de droge zomer hebben verschillende mensen water uit de dorpspomp gebruikt om hun planten water te geven. Prima!De keien die onder de grond lagen, zijn gevonden en we zijn aan het kijken of we ze weer aan de oppervlakte kunnen plaatsen.

Esweg;

De bouw van de woningen is gestart, zoals iedereen kan zien.

Voor wat betreft de aanpassing aan de Esweg, vinden wij de chicanes in de Esweg voor fietsers niet echt fijn. Als je de chicane nadert is het steeds de vraag of de auto zal doorrijden of stoppen. Er volgt nog een evaluatie.

Kapbeleid;

Naar aanleiding van een vraag van een bewoner nodigen wij de gemeentefunctionaris uit om aan ons uit te leggen hoe het zit met het kapbeleid. Tevens willen wij graag weten of het mogelijk is om wat bloemrijkere bermen in ons dorp aan te leggen. Wat is het beleid van de gemeente?

Begraven;

Er is contact met de gemeente over dubbel begraven. Dat houdt in dat twee personen boven elkaar worden begraven. Dat kan in Nieuw-Roden niet. We vragen ons af waarom.

Volgende vergadering:

Maandag 15 oktober, 19.30 uur, Dorpshuis Nieuw-Roden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *