Eindelijk invulling centrum locatie Nieuw Roden

Onlangs is door de ontwikkelaar Alleen Bouwzaken, namens Green Development, een nieuw schetsplan gepresenteerd voor een invulling van de centrum locatie te Nieuw-Roden, voorheen ook wel de Beuker locatie genoemd, met grondgebonden woningbouw. De centrum locatie, omsloten door de Dorpsstraat en de Beukenlaan, bestaat op dit moment enkel uit een braakliggend terrein dat wacht om ontwikkeld te worden. Voormalige plannen waren gericht op de ontwikkeling van een supermarkt gecombineerd met appartementen. Aan deze plannen is geen vervolg gegeven.

Door de separate verkoop van de voormalige Meester de Vriesschool zijn de gronden met de gymzaal hiervan los komen te staan. Vanuit eerder gemaakte afspraken met Green Development, in het kader van de voormalige plannen voor een supermarkt met parkeerterrein, is een voorstel gedaan om dit gemeentelijk eigendom in te brengen bij Green Development voor een integrale herontwikkeling van de centrum locatie. Dit heeft geresulteerd in een schetsplan van de centrum locatie dat plaats biedt aan 19 grondgebonden woningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar collegevergadering van 29 januari jl. besloten in principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van woningbouw op de centrum locatie te Nieuw-Roden, middels een herziening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Maatschappelijk draagvlak Alleen Bouwzaken zal namens Green Development optreden als ontwikkelaar en is dus primair verantwoordelijk voor het betrekken van belanghebbenden bij de verdere planuitwerking. Voorwaarde is dat de initiatiefnemer actief de Stichting Dorpsbelangen, direct omwonenden uit Nieuw-Roden betrekt in de planvorming. De gemeente zal daarnaast een actieve rol innemen in het verdere planproces.

Procedure Om deze ontwikkeling uiteindelijk mogelijk te maken zal het bestemmingsplan ter plaatse moeten worden herzien. Vanaf het moment dat er een ontwerpbestemmingsplan is begint de officiƫle procedure. Al naar gelang er zienswijzen worden ingediend of beroep wordt aangetekend.

Vaste onderdelen van de procedure zijn onder andere het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. De gemeenteraad stelt binnen twaalf weken na ter inzage legging het bestemmingsplan vast.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *