Jaarverslag Dorpsbelangen Nieuw Roden 2018-2019

Jaarverslag Dorpsbelangen Nieuw-Roden 2018-2019

Het bestuur bestond dit jaar uit:

  • Piet Luursema, voorzitter
  • Koos Kremers, penningmeester
  • Evelien Hoogendoorn
  • Laurens Lukje
  • Eddy Brandsma
  • Jan Spiegelaar
  • Sia Jager, secretaris

 

Mr. de Vriesschool

Dorpsbelangen heeft regelmatig contact met de 3 kopers van de school, wij streven er naar dat dit ook zo blijft. Er worden 25 appartementen gebouwd, deze worden naar verwachting begin volgend jaar opgeleverd. De aankleding aan de buitenzijde van het gebouw zal iets langer gaan duren, Dorpsbelangen zal dit nauwlettend blijven volgen.

Centrumlocatie

Begin dit jaar is door de projectontwikkelaar een plan aan Dorpsbelangen gepresenteerd dat er goed uitzag. De bedoeling is om er 20 -24 woningen neer te zetten. Er is een presentatieavond geweest in samenwerking met Makelaardij Nijdam en de projectontwikkelaar, waarop de vraag is neergelegd aan de aanwezigen, hoe wilt u dat uw woning eruit komt te zien. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met belangstellenden. Begin volgend jaar komt hier meer duidelijkheid over en kan men overgaan tot wijzigen van het bestemmingsplan.

Wonen tegenover het Hertenkamp

Er zijn ondertussen vier huizen bewoond, het bouwen vordert gestaag. De straat waaraan de woningen staan heet de Andries Turksemalaan. Het perceel naast Mark’s Eethuys wordt ook ingevuld en heeft nu een woonbestemming.

Burgemeester Bloemersstraat

Een aantal bewoners uit deze straat is reeds verhuisd en tevens is een aantal bewoners nog in overleg met Woonborg. Er komen 2 types nieuwe woningen, geschikt voor kleine en voor grotere gezinnen.

Zuidersma                                                                                                                                    

Dorpsbelangen wordt op de hoogte gehouden van de plannen voor woningbouw aan de Terheylsterweg, locatie Zuidersma. Er zijn ondertussen onderzoeken gedaan m.b.t. bedrijfsverplaatsing, waterberging voor de wijken Vijfde Verloting, Zultherveld en het dorp Nieuw Roden. Er is onderzoek gedaan naar landgoedontwikkeling in combinatie met woningbouw en herbouw van boerderij Scheperij. En ook niet geheel onbelangrijk, de aanleg van een fijnmazig netwerk van wandel- en fietspaden vanuit de Vijfde Verloting het gebied in. Dorpsbelangen wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Veilig Verkeer   – Esweg

Ondertussen is de Esweg vanaf de Roderesch tot aan de Dorpsstraat opnieuw ingericht, een evaluatie moet nog steeds plaatsvinden met de gemeente. Datgene wat Dorpsbelangen voor ogen had, een veiliger fietsomgeving, is niet geheel uit de verf gekomen. Hopelijk komen er nog aanpassingen. Er zijn lichtmasten geplaatst aan de Esweg vanaf de nieuwe trafo tot aan het hondentrainveldje. Voor fietsers vinden wij de chicanes op dit moment onveilig. De kruisingen (Berkenstraat etc.) zijn niet verhoogd.

Transformator

De trafo aan de Esweg is ondertussen geplaatst en geeft veel geluidsoverlast voor de omgeving. Dorpsbelangen heeft contact gehad met Enexis, er is toegezegd dat het transformatorhuis geluidsarm wordt gemaakt. Verder heeft Dorpsbelangen er nogmaals bij de gemeente op aangedrongen dat zij dit moeten bespoedigen. Er is ondertussen wel gezorgd voor beplanting, maar dit vergt meer onderhoud. Dorpsbelangen blijft de ontwikkeling in de gaten houden.

Begraafplaats

De begraafplaats in Nieuw-Roden wordt nog steeds keurig onderhouden door vrijwilligers. Het voornemen is om voor de begraafplaats te Nieuw Roden een deel van het bos beschikbaar te maken voor een natuurbegraafplaats in de vorm van een urnenbegraafplaats. Het bestemmingsplan van het betreffende bosdeel zal hierdoor moeten worden herzien.

Schouw

Opnieuw is er aandacht gevraagd voor het planten van nieuwe bomen aan de Beukenlaan en Ereberglaan. Ook is het maaibeleid weer aan de orde geweest. Wanneer u zelf iets constateert, b.v. een losse stoeptegel of een gevaarlijke tak, kunt u online via meldpunt leefomgeving een melding plaatsen. In de praktijk blijkt dat het probleem dan snel wordt opgepakt door de gemeente. Heeft u verder nog tips m.b.t. de schouw, kunt u reacties en op- en aanmerkingen plaatsen via het contactformulier op de website van Dorpsbelangen.

Pompstraatje

De pomp functioneert maar moet nog verder worden aangekleed. De keien die onder de grond liggen worden in samenwerking met de gemeente weer naar de oppervlakte gehaald. Tevens komt er nog een bankje te staan met een afvalbak.

Brinkveldje

Het heeft even geduurd maar eindelijk is het dan zover. De werkgroep, bestaande uit ouders, omwonenden van de Brinkbuurt, Dorpsbelangen en Maria Drenth van de gemeente Noordenveld zijn gezamenlijk tot een mooi plan gekomen. Ondertussen zijn er speeltoestellen besteld en is de gemeente begonnen met het verfraaien van het brinkveldje. Zo zijn er veldkeien neergelegd en stappaaltjes geplaatst. De stappaaltjes zullen in het voorjaar nog een vrolijke kleur krijgen. Er komt nog een nieuwe picknicktafel en er wordt een boombank geplaatst.

Kerkje

Zoals u allen weet is het kerkje verkocht en zal er vanaf begin volgend jaar een kinderdagopvang in komen. Op dit moment wordt er flink verbouwd. De bedoeling is er een extra verdieping in te plaatsen. Zo wil de eigenaresse starten met 21 kinderen en later zouden daar nog eens 21 kinderen bij kunnen komen.

Dorpsvisie/Kernwaarden                                                                                                                             

Enkele jaren geleden is er een dorpsvisie opgemaakt. Deze willen wij graag herzien. Het gaat om hoe we willen dat het dorp Nieuw-Roden er in de toekomst uit gaat zien. Wat willen we aan woningbouw, verkeer, groen. Wat zijn nu en in de toekomst belangrijke waarden voor Nieuw-Roden. Wat maakt Nieuw-Roden een fijn dorp. Het is goed om een actuele dorpsvisie te hebben omdat we dan met elkaar weten welke kant het op moet met Nieuw-Roden en een consistent beleid kunnen voeren.

 Diverse activiteiten

  • Hondenpoep en afvalbakken; er is een informatieavond geweest voor de zomervakantie waar bewoners aan konden geven waar zij graag afvalbakken zouden willen zien voor hondenpoep en ander afval. Ondertussen is er een inventarisatie gemaakt en zal het plan worden voorgelegd aan college van B&W.
  • AED (Automatische Externe Defibrillator): er is onderzoek gedaan waar en hoeveel AED’s er in onze omgeving zijn en of deze 24 uur per dag bereikbaar zijn. Er is een plan geschreven en dit zal eerst verder worden uitgewerkt in het Platform.
  • Kastelenlaan; Zoals u allen heeft kunnen lezen in de media gaat Qbuzz elektrisch rijden. Aan de Kastelenlaan zijn ondertussen al de nodige voorbereidingen in gang gezet. Dorpsbelangen heeft wederom er voor gepleit dat de opstapplaats aan de Kastelenlaan niet verplaatst zou worden naar het einde van de Hofstedenlaan.

 

Dorpsbelangen kan wederom terugzien op een goed en actief verenigingsjaar en zal ook dit jaar weer zorgen voor een sfeervolle Kerstverlichting in ons dorp.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *