Bijeenkomst: De toekomst van warmte in Noordenveld

Hoe bereiden we ons voor op een toekomst zonder aardgas? 

De uitstoot van aardgas is milieuvervuilend en het raakt langzaam op. Ook stijgen de energieprijzen op dit moment enorm. Allemaal redenen waarom Noordenveld in 2040 klimaatneutraal wil zijn. Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 7 april hoor je hoe de gemeente de toekomst van warmte in Noordenveld ziet, wat de Warmtevisie is, en wat mogelijke alternatieven zijn om onze woningen te verwarmen. Inwoners van Energieke Buurten vertellen hoe zij bezig zijn met het verduurzamen van hun woningen. En een adviseur van het Drents Energieloket geeft informatie en advies, zodat je ook hoort hoe jij kunt meedoen!

 

Locatie

Je kunt kiezen of je online aansluit, of in Onder de Linden in Roden. Hier sluiten we de bijeenkomst af met een hapje en een drankje.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via duurzaam@noordenveld.nl, geef aan of je er online of in persoon bij bent.

 

Programma

19.30 uur  Inloop

20.00 uur  Opening: wat is de Warmtevisie Noordenveld?

20.15 uur  Inwoners van Energieke Buurten aan het woord

20.30 uur  Adviseur van het Drents Energieloket geeft informatie en advies

20.45 uur  Ruimte voor vragen aan de sprekers en een gezamenlijk gesprek

21.00 uur  Afsluiting met hapje en drankje

Goedemiddag,

 

Ook wij mogen nu weer los met onze activiteiten en er staat ook al wat op de planning voor de komende maanden. 

Als eerste hebben we op zaterdagavond 19 februari om 19.30uur een dia-avond met foto’s van oud nieuw-roden met verhalen van de inwoners zelf. Inloop is vanaf 19.00uur

De entree is gratis, maar graag wel even aanmelden als je komt. Dit kan door te mailen of te bellen naar het dorpshuis. 

Zegt het voort aan uw achterban, familie, vrienden. 

 

Verder hebben we bijv. op 18 maart Duo Please, dans en stemmingsorkest met Nederlands en Engelstalige muziek. 

Op 16 april neutjes schieten voor gezinnen

En op 15 mei Drentstalige liedjes en verhalen van Andries Middelbosh. 

 

Over bovenstaande activiteiten volgt nog meer informatie,

Zie ook de bijgevoegde flyer.

 

Wij volgen de huidige maatregelen van de overheid op het moment dat de activiteit plaats vindt. 

 

Vriendelijke groet,

De activiteitencommissie van het dorpshuis in Nieuw-Roden. 

Goedemiddag,

 

Ook wij mogen nu weer los met onze activiteiten en er staat ook al wat op de planning voor de komende maanden. 

Als eerste hebben we op zaterdagavond 19 februari om 19.30uur een dia-avond met foto’s van oud nieuw-roden met verhalen van de inwoners zelf. Inloop is vanaf 19.00uur

De entree is gratis, maar graag wel even aanmelden als je komt. Dit kan door te mailen of te bellen naar het dorpshuis. 

Zegt het voort aan uw achterban, familie, vrienden. 

 

Verder hebben we bijv. op 18 maart Duo Please, dans en stemmingsorkest met Nederlands en Engelstalige muziek. 

Op 16 april neutjes schieten voor gezinnen

En op 15 mei Drentstalige liedjes en verhalen van Andries Middelbosh. 

 

Over bovenstaande activiteiten volgt nog meer informatie,

Zie ook de bijgevoegde flyer.

 

Wij volgen de huidige maatregelen van de overheid op het moment dat de activiteit plaats vindt. 

 

Vriendelijke groet,

De activiteitencommissie van het dorpshuis in Nieuw-Roden. 

 

De geplande jaarvergadering van 22 november a.s gaat wegens corona niet door!

Jaarverslag Dorpsbelangen Nieuw-Roden 2021.

Het bestuur bestaat uit 5 leden Piet Luursema – Laurens Lukje – Koos Kremer -Jan
Spiegelaar en Eddy Brandsma die ons bestuur inmiddels heeft verlaten .
Piet – Laurens en Koos pakken de dagelijkse dingen op en Jan vertegenwoordigd
Dorpsbelangen bij het platform samen met de andere wijken van Roden en is ook onze
afgevaardigde in het bestuur van het Dorpshuis .

Ondanks de corona maatregelen in het jaar 2020 -2021 die de oorzaak waren van weinig
onderling contact en vaak via internet vergaderen, is het bestuur er toch in geslaagd om de
belangen van ons dorp zo goed mogelijk te behartigen .Ook de traditionele jaarvergadering
van November 2021 is vervallen door corona ,.wel zijn de financiën door de kascommissie
gecontroleerd en goedgekeurd …

Een korte opsomming van zaken en projecten die onze aandacht hebben .
Op onze vraag of er in de toekomst bos aangeplant wordt aan de Esweg tussen
Nieuw-Roden en Roderesch heeft de gemeente nog geen besluit genomen , komt na de
raadsverkiezingen van Mrt. 2022 op de agenda
De Esweg heeft inmiddels een veiligheidsupdate gekregen dmv het doortrekken van de
fietsstrook strepen bij de cycanen , zodat de fietser bij deze versmallingen beter beschermd
is , ondanks dat Dorpsbelangen de Gemeente verzocht heeft om ook in het dorp
snelheidsremmende maatregelen aan de Esweg te nemen , is hier geen gehoor aan
gegeven ( geldgebrek )

De Mr. de Vriesschool is een welkome en goede huisvesting geworden voor de bewoners ,er
is zowel bij de bewoners als andere dorpsgenoten tevredenheid over de appartementen en
de leefomgeving .
Het centrumplan is voor het dorp een gebed zonder einde , zou er volgens makelaar Nijdam
eind 2020 met de bouw gestart worden , is er eind 2021 nog geen schop in de grond gezet .
Onze navraag bij de Gemeente wat de reden van deze vertraging is , zou zijn dat de
ontwikkelaar nog geen definitief plan voor het wijzigen van het bestemmingsplan heeft
ingediend .

Dit is inmiddels gebeurd en door de gemeenteraad goedgekeurd , zodat verwacht wordt dat
er begin volgend jaar Januari 2022 gestart zal worden met de bouw van ca 22 woningen
Ook de verbindingsweg die het nieuwe plan zal ontsluiten heeft op voordracht van onze oud
voorzitter Rits Aalders reeds een naam toebedacht gekregen nl. TUMULUSLAAN een naam
uit de historie van de grafheuvels op onze begraafplaats .

De naam moet door de gemeenteraad noch goedgekeurd worden ..
Tegenover het centrum is men begonnen met de bouw van de 4 appartementen , wat voor
ons dorp een goede en mooie invulling is en aan 4 gezinnen een mooie woning biedt ..
Ook het plan aan de Andries- Turksemalaan tegenover het hertenkamp nadert zijn
voltooiing er moet nog 1 woning uit de grond getrokken worden en zijn er inmiddels 8 van de
12 bewoond . Een mooie aanwinst voor het dorp ,.

De Burg Bloemerstraat is weer als nieuw herboren , met prachtige gezinswoningen op de
westkant van de straat , grotendeels weer bewoond door dezelfde bewoners als voorheen
en aan de oostzijde de levensloopbestendige woningen ook allen al weer bewoond .
Een project die door Woonborg voortvarend en zeer correct is uitgevoerd in een tijdsbestek
van ca anderhalf jaar De Madelief waar de oude woningen ook reeds gesloopt zijn , zal
eenzelfde metamorfose ondergaan en hier zullen ook levensloopbestendige woningen
gebouwd worden door Woonborg.

De bewoners kunnen zich gelukkig prijzen met de energieneutrale woningen
Ook de inrichting van de tuinen aan de straat is reeds ver gevorderd , zodat het dorp weer
een mooie en groene Bloemerstraat krijgt .
Het plan Terheyl omgeving loodsen Zuidersma en boerderij v.h Scheeringa , loopt gestaag
door , de onderzoeken zijn grotendeels afgerond , de omwonenden , eigenaar Zuidersma
en de Gemeente zijn nog met elkaar in bespreking voor wat aanpassingen in het plan zodat
indien mogelijk er op kortere termijn een wijziging van het bestemmingsplan in gang kan
worden gezet voor het realiseren van dit project met woningen in het hogere prijssegment .
Dorpsbelangen is zijdelings bij deze plannen betrokken en heeft zijn wensen bij de
Gemeente kenbaar gemaakt .zijnde ontsluiting van het plan richting Slotlaan en niet op de
Terheylsterweg , alleen bij uiterste noodzaak een klein aantal woningen welke gebouwd
worden op de locatie van de loodsen van Zuidersma deze eventueel aansluiten op de
Terheylsterweg – een apart fietspad naast de Terheylsterweg vanaf einde dorp tot zover
mogelijk richting Nietap – in het nieuwe plan recreatie wandel en fietspaden en water partijen
opnemen .

Ook de gronden tussen Lange Wijk en Bisschopswijk die destijds zijn gesaneerd zullen door
de Gemeente bestemd worden voor woningbouw , de gemeenteraad heeft hiervoor zijn
goedkeuring reeds verleend .Dorpsbelangen zal de Gemeente tijdig wijzen op participatie
met omwonenden , als voor dit gebied plannen gemaakt worden .

Verdere bouwplannen zijn momenteel niet in ontwikkeling , indien onze dorpsgenoten
voorstander zijn en mee willen participeren in een dorpsvisie zal aan dit belangrijk punt de
nodige aandacht besteed worden .

Natuurbegraven .
Het wachten is nog steeds op een vast omringd plan van de Gemeente , ook is er behoefte
aan uitbreiding op de begraafplaats voor nieuwe graven , de Gemeente is hiervan op de
hoogte .
In het monument op de begraafplaats is een replica urn geplaatst van de urn in het Drents
museum die gevonden is tijdens opgravingen door Drs van Geffen in een van de
grafheuvels op de begraafplaats , een tastbare herinnering aan een eeuwen her vervlogen
tijd .

Aan dorpsverfraaiíng is ook in 2020 aandacht besteed., het project Brink speeltuin is bijna
afgerond met mooie speeltoestellen voor de kleine jeugd en nieuwe banken bij de jeu de
boulle baan , er zullen op het speelveld nog 2 of 3 mooie bomen gepoot worden , dit ter
compensatie van de verdwenen dode bomen aan de Beukenlaan die nu met de
Berkenstraat en Brinkstraat Zuid verbonden is door een nieuw trottoir .
Het Pompstraatje zal inclusief de toegang tot de pomp vernieuwd worden , de omwonenden
zijn hierover geïnformeerd subsidie voor dit project is bij de Gemeente door Dorpsbelangen
aangevraagd .

Vanaf de Weegbree naar de voormalige boerderij van de Fam. Meek is een oprijlaan
gemaakt met nieuwe aanplant , zodat de huidige bewoners niet meer via de Erebergenlaan
naar hun mooie woonboerderij rijden .en de Erebergenlaan nu ook aan de oostzijde dmv
keien afgesloten is voor doorgaand verkeer, natuurlijk kunnen wandelaars fietsers en
scootmobiels gebruik maken van de doorgangen vanaf de Weegbree naar deze
karakteristieke laan .

Bij de Poeisz zijn nieuwe containers geplaatst men kan nu ook oud papier in een van de
aanwezige containers deponeren . Bij de kledingcontainers is het Dorpsbelangen
opgevallen dat deze containers te vaak overvol zijn en niet tijdig geleegd worden ,
Dorpsbelangen zal actie ondernemen ..De container met bemanning die iedere derde
maandag van de maand aanwezig is voor alle veelal klein elektrisch apparatuur, is een groot
succes er wordt veel gebruik van gemaakt en functioneert tevens als ontmoetingspunt
waar veel nieuws wordt uitgewisseld .

De jaarlijkse schouw is dit jaar niet van de grond gekomen , dit is voor Dorpsbelangen een
belangrijk aandachtspunt en zal via Leonie van Roekel besproken worden hoe hier
continuiteit aan te geven .
Er zijn meerdere punten voor de schouw die meer aandacht moeten hebben van de
Gemeente zoals bomenbeleid vooral herplant van gekapte of dode bomen en ook
onderhoud van klinkerbestrating in het dorp laat te wensen over .
Het openbaar groen verdient meer onderhoud , zoals het looppad langs het hertenkamp en
de bossen achter het hertenkamp en achter de Loop .
Een plus punt is dat Dorpsbelangen via de meewerkend voorman van de gemeente Sietze
Plazier rechtstreeks contact kan onderhouden .
Een belangrijk aandachtspunt is het aanleggen van een fiets looppad vanaf de Poolswijk
met de Poolster ..
Dorpsbelangen heeft dit reeds meerdere malen ook op verzoek van de school bij de
Gemeente naar voren gebracht .
De Shared Space kruising is onveilig , vooral bij het uitgaan van de school komen er op de
Zevenhuisterweg gevaarlijke situaties voor . Vanuit de Gemeente wil men eventuele
verbeteringen echter aanpakken gelijktijdig met de herinrichting van de Dorpsstraat ,welke
uitgevoerd zal worden na de voltooiïng van woningbouw in het centrum .
Jammer en onbegrijpelijk dat er aan de fietsstroken door de Dorpsstraat toch nog een dure
onnodige noodreparatie uitgevoerd is terwijl die misschien volgend jaar al weer verwijdert
moeten worden ..

De transformator aan de Esweg heeft dit jaar voor overlast gezorgd, de transformator moest worden ingeschakeld als gevolg van een calamiteit bij een station van Enexis in Roden. Eind september jl is de trafo in Nieuw-Roden wederom uitgeschakeld. Dorpsbelangen, Gemeente en Enexis hebben gesproken dat de Gemeente en Enexis in gesprek gaan zodra de trafo uitgeschakeld is. Binnenkort volgt meer informatie.
Vooral de dag en nacht lage bromtoon is zeer storend voor de omwonenden .
Ook de gaslocatie Langelo houdt de Gemeente maar vooral ons dorp bezig ,
Meerdere inwoners hebben schade gemeld of uitbetaald gekregen vanwege schade
ontstaan door de gaslocatie Inwoners die menen recht te hebben op schadevergoeding
kunnen dit nog steeds melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen ( I.M.G ) U kunt
voor vragen altijd Dorpsbelangen benaderen ( dhr Koos Kremer )

Met de BOKD is overleg geweest over het belang wat de BOKD kan beteken voor de kleine
dorpen en dorpshuizen .in ons geval voor het dorp Nieuw-Roden
Voor Dorpsbelangen is samenwerking met de BOKD misschien van toepassing als er aan
het opstarten van een dorpsvisie gewerkt wordt , de keuze voor een dorpsvisie wil het
bestuur daarom voorleggen aan onze ( leden ) dorpsgenoten .
In de toekomst is het bestuur van mening dat het hebben van een dorpsvisie vooral een
handvat is naar de gemeente voor het realiseren van plannen en veranderingen denk b.v
aan de energietransitie – veiligheid -leefbaarheid en andere voorzieningen in ons dorp ..
Al met al is het bestuur ook dit jaar volop actief voor de inwoners van Nieuw-Roden ,en ziet
dan ook graag dat de inwoners lid zijn of worden van Dorpsbelangen ,want een te kleine
groep vertegenwoordigen is voor Dorpsbelangen geen dorp vertegenwoordigen ,dus
Nei-Rooners geef U op als lid van onze Dorpsvereniging , dit kan allemaal via onze
vernieuwde website en natuurlijk altijd mondeling bij het bestuur
.
Het bestuur wenst u alvast goede en gezonde feestdagen en zal hieraan een steentje
bijdragen door de traditionele kerstbomen en spandoeken te plaatsen .
Het bestuur van Dorpsbelangen Nieuw-Roden .

Algemene jaarvergadering Dorpsbelangen Nieuw-Roden

Op 22 november 2021 in het Dorpshuis Nieuw-Roden Roderweg 86 aanvang 19.30 uur

Agenda

Opening

Woonborg en gemeente Noordenveld geven uitleg over woningen (ver)bouwen.

Pauze

Presentatie activiteiten Dorpsbelangen 1n 2021

Jaarverslag 2020 – 2021.

Verslag penningmeester

Bestuursverkiezing

Wat verder ter tafel komt/rondvraag

Sluiting

Het bestuur nodigt inwoners van Nieuw-Roden en verdere belangstellende uit voor deze jaarvergadering.

Met vriendelijke groet,

Laurens Lukje

Secretaris Dorpsbelangen

info@dorpsbelangen-nieuwroden

0651436553

Beste inwoners van Nieuw-Roden, het bestuur van Dorpsbelangen wil graag in contact komen met nieuwe bestuursleden. Wij roepen iedereen op die dat wil om zich beschikbaar te stellen. Het huidige bestuur is niet meer voltallig en kan best wat hulp gebruiken vooral jonge mannen en vrouwen zijn van harte welkom. Door deze verjonging kan Dorpsbelangen voort blijven bestaan en zich nog meer kan richten op alle belangen voor Nieuw-Roden.

U kunt zich opgeven via Laurens Lukje telf 0651436553 of via mail info@dorpsbelangen-nieuwroden.nl

wijkgericht kaart 2024Beste bewoners van de Brink en Beukenlaan,                                                       mei 2021                                                                                         

Wij als bestuur van Dorpsbelangen hebben al langere tijd de wens om de pomp in het zogenaamde pompstraatje een meer prominente plaats te geven. Ook willen we de pomp en het bankje beter toegankelijk maken en auto’s zoveel mogelijk uit het straatje weren. Na het realiseren van de mooie speeltuin door de werkgroep maakt dit de Brink in onze ogen helemaal af.

De gemeente heeft ons geholpen met het maken van een ontwerp. Om dit te kunnen realiseren kan Dorpsbelangen subsidie aanvragen bij het Dorpenfonds van de gemeente. In de bijlage vindt u het ontwerp en een aantal voorbeelden.

Wij vinden het vanuit Dorpsbelangen een leuk idee om dit zo te kunnen laten uitvoeren. Uiteraard is de stem van de omwonenden hierin bepalend. Als de reacties op dit idee positief zijn, dan kunnen we een subsidieaanvraag indienen.

Wij verzoeken u dan ook te reageren op deze brief, ook als u geen opmerkingen heeft.

Graag horen wij wat u van dit idee vindt via info@dorpsbelangen-nieuwroden.nl. Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk…..   Ook als u meer uitleg wilt of andere suggesties hebt, kunt u bellen of mailen naar onderstaand telefoonnummer/adres.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie. Wij informeren u per email over de uitkomst van deze uitvraag.

Met vriendelijke groet,

Laurens Lukje

Secretaris Dorpsbelangen

info@dorpsbelangen-nieuwroden

0651436553